Duomenų Tvarkymo Taisyklės

Mieli klientai,

Atsižvelgdami į griežtėjančias duomenų apsaugos taisykles, kurios taps privalomos visoms asmens duomenis tvarkančioms įmonėms jau nuo šių metų gegužės 25 d., kuomet įsigalios Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (angl. General Data Protection Regulation, GDPR), norime Jus patikinti, kad Jūsų mums patikėti asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi laikantis aukščiausių standartų.

Kokių kategorijų asmens duomenis renkame?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti Jūsų pirkimo procesą Rokagra.lt elektroninėje parduotuvėje. Norėdami užsiregistruoti ir pirkti Rokagra.lt elektroninėje parduotuvėje, privalote pateikti šią informaciją. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsite vykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums parduoti prekių arba suteikti paslaugų:
• Vardas;
• Pavardė;
• El. pašto adresas;
• Adresas
• Mobiliojo telefono numeris.
Rokagra.lt asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų. Visi šie asmens duomenys gaunami tik gavus asmens sutikimą.
Pirkimo proceso metu registruodamiesi Rokagra.lt parduotuvėje, Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Atsiradus netikslumams, turite nedelsdami juos ištaisyti.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Rokagra.lt, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).
Rokagra.lt renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis Rokagra.lt įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Rokagra.lt teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).
Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sutartis su Rokagra.lt (arba prašymas sudaryti sutartį). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas susisiekus el. paštu info@rokagra.lt

Šia duomenų tvarkymo sutartimi UAB ROKAGRA užtikrina Jus, kad:

Jūsų vardu tvarkant mums pateiktus asmens duomenis, bus laikomasi duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų;
Visi su asmens duomenų tvarkymu susiję asmenys garantuos visišką konfidencialumą;
Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik tol, kol galios duomenų tvarkymo sutartis, o jai pasibaigus ar ją nutraukus – Jūsų pageidavimu visi tokie duomenys, įskaitant jų kopijas, bus grąžinti Jums arba ištrinti;
Asmens duomenų tvarkymui pasitelkus pagalbinius duomenų tvarkytojus, pastarieji bus įsipareigoję pagal rašytines sutartis, o UAB ROKAGRA bus atsakinga už tokių pagalbinių duomenų tvarkytojų vykdomus įsipareigojimus;
Jūsų perduoti asmens duomenys be Jūsų sutikimo nebus perduodami į trečiąsias šalis.

Dėkojame, kad naudojatės UAB ROKAGRA paslaugomis

Pažymėdami šį laukelį, esame pilnai susipažinę su UAB ROKAGRA duomenų tvarkymo sutarties turiniu ir sąlygomis, sutinkame, kad ši duomenų tvarkymo sutartis nuo šio sutikimo davimo būtų taikoma visų UAB ROKAGRA mums suteiktų ir ateityje teiktinų paslaugų atžvilgiu, bei patvirtiname, kad pažymėjus laukelį sutartis bus laikoma tinkamai sudaryta, pasirašyta ir galios abiejų sutarties šalių atžvilgiu.